Oversikt verktøy >>

Startsiden
 

Velg områder ved bruk av bezier kurver (Opprett og rediger baner)1.


Med dette verktøyet kan du lage utvalg med stor nøyaktighet. Ved å klikke med venstre musetast lager du punkter som du siden kan flytte på. Mellom hvert punkt strekkes automatisk en linje som danner markeringens ytterkant (2).


2.Lag markeringen ved å klikke med venstre musetast. Hver gang du klikker opprettes et bezier-punkt, og markeringens linje strekkes mellom hvert punkt. Du avslutter markeringen ved å legge det siste bezier-punktet ved siden av startpunktet.
Når du har laget en markering ved hjelp av Baner-verktøyet kan du klikke på knappen «Opprett utvalg fra bane» i verktøysalternativer-vinduet for å lage et utvalg av den. Utvalget blir da markert med “masjerende maur” (2).
Du kan manipulere bezier punktene på flere måter for å endre formen på banen slik at utvalget blir nøyaktig slik du ønsker. Baner-verktøyet har 3 redigeringsmodus for å hjelpe deg med dette:Design modus
I design-modus tegner du opp banen ved å klikke med venstre musetast for å opprette bezier-punkter. Musepekeren har et lite pluss-tegn ved siden av seg, for å indikere at du kan legge til nye punkter. I design-modus kan du også endre formen på banen ved å flytte bezier-punktene (5): Før musepekeren over punktet du ønsker å flytte slik at pluss-tegnet ved siden av musepekeren endrer seg til et pilkors. Dette indikerer at du kan bruke musepekeren til å flytte punktet med. Klikk én gang på punktet slik at det endrer seg til en sirkel. Ved å markere punktet som skal flyttes på denne måten, unngår du å opprette et nytt punkt ved en feiltakelse. Klikk på det markerte punktet; hold inne musetasten og dra punktet til den nye posisjonen du ønsker det skal ha. Linjen på sidene av punktet endrer ikke form.
Du kan også flytte bezier-punktene ved hjelp av pil-tastene på tastaturet, etter at de er markert. På denne måten kan du flytte bezier-punkter med stor presisjon. Det er også mulig å markere og flytte to eller flere punkter samtidig: Marker først et punkt på vanlig måte ved å klikke på det, og hold så inne Shift-tasten mens du markerer neste punkt ved å klikke på det. Dersom du nå klikker og drar med musepekeren i en av de markerte punktene (eller bruker pil-tastene på tastaturet) flyttes alle de markerte punktene samtidig.

Avansert:
Dersom du ønsker å endre formen på linjen mellom punktene samtidig som du oppretter punktene, kan du holde inne musetasten når du har klikket for å opprette et nytt punkt, og dra i det nye punktet mens du holder musetasten nede. Det vil da bli dratt ut to små firkantede justerings-hendler fra punktet, og musepekeren har tatt tak i den ene hendelen. Dersom du nå fortsetter å holde på denne hendelen mens du flytter på den, kan du endre formen på linjen som går mellom det forrige punktet og det nye punktet som du nå opprettet.
Dersom du slipper hendelen, må du ta tak i den andre hendelen for å endre formen på linjen. Musepekeren vil da se ut som en hånd når du fører den over hendlene. Etter at du har justert linjen kan du fortsette å opprette nye bezier-punkter. Når du er ferdig med å tegne opp banen, og ønsker å flytte på punktene vil du oppdage at det er bare punktene som ble opprettet med hendler som har hendler når du klikker på dem(!). Dersom du har opprettet noen punkter på vanlig måte (ved å bare klikke én gang uten å dra ut hendlene) vil disse ikke ha noen hendler selv om det er opprettet punkter innimellom med hendler.

Du kan også endre formen på linjen mellom to punkter ved å klikke og dra i selve linjen. Dette kan bare gjøres når du er helt ferdig med å tegne opp banen, fordi det ikke er mulig å legge til nye punkter i banen etter at du har endret linjen på denne måten. Når du fører musepekeren over linjen endres det lille pluss-tegnet ved siden av musepekeren til et pilkors, for å indikere at linjen kan flyttes. Klikk og dra i linjen mens du holder musetasten inne, for å endre formen på linjen. Samtidig som linjen endrer form vil det også bli dratt ut en firkantet justerings-hendel fra hver av punktene på begge sider av linjen. Disse kan du flytte på vanlig måte for å finjustere formen på linjen. Vær oppmerksom på at dersom du klikker og drar i linjen på et punkt som er svært nært det ene bezier-punktet vil det bare bli dratt ut en justerings-hendel fra dette bezier-punktet. Dette skjer fordi endringen av linjen gjøres så langt i fra det andre bezier-punktet at linjen ved dette punktet ikke endres !
Rediger modus
I rediger modus endrer du formen på banen. Når du nå fører musepekeren over et bezier-punkt i banen, endres musepekeren til et håndsymbol. Dette indikerer at du kan klikke og dra ut to justeringshendler fra punktet (4), og ved hjelp av disse hendlene endre linjen på sidene av punktet. Hver justeringshendel endrer linjen på én side av punktet. Dersom du ønsker å endre linjen på begge sidene av punktet samtidig, må du holde nede Shift-tasten mens du drar i en av justeringshendlene. Justeringshendlene endrer da posisjon symetrisk i forhold til hverandre. Vær oppmerksom på at du må først klikke på justeringshendelen og holde inne musetasten før du trykker og holder på Shift-tasten! Dersom du holder inne Shift-tasten på tastaturet og deretter klikker på justeringshendelen legges justeringshendelen tilbake i bezier-punktet. Linjen som kontrolleres av denne justeringshendelen blir da justert slik at den får en 90 graders vinkel ut i fra bezier-punktet.

Du kan også endre banen fra å være en linje med start- og sluttpunkt, til å være en sammenhengende bane, når du er i rediger modus. Dette gjøres ved å klikke på et av endepunktene (altså start- eller sluttpunktet) som ikke er markert. Når du fører musepekeren over endepunktet som ikke er markert, får musepekeren et lite hestesko-symbol ved siden av seg for å indikere at du kan opprette en linje mellom startpunktet og sluttpunktet ved å klikke på bezier-punktet under musepekeren. Dette er særlig nyttig når du skal lage et utvalg utifra banen, hvor du behøver å vite nøyaktig hvor hele banens linje ligger.
I rediger modus kan du også legge til nye bezier-punkter i selve banen, altså legge til et nytt punkt mellom to eksisterende punkter. Når du fører musepekeren over linjen til banen kan du se at musepekeren får et lite pluss-tegn ved siden av seg. Dette indikerer at du kan legg til et nytt punkt i banen ved å klikke på linjen der hvor du ønsker å legge til det nye punktet. Det nye punktet opprettes med de to justeringshendlene sine strukket ut med samme vinkel som linjene på begge sidene av punktet har. Du kan også fjerne eksisterende bezier-punkter ved å holde shift-tasten mens du klikker på punktet du vil fjerne. Musepekeren vil da får et lite minus-tegn ved siden av seg, for å indikere at bezier-punktet fjernes dersom du nå klikker på det. Tastatur-snarveien til rediger modus er Ctrl-tasten dersom du befinner deg i flytt- eller design modus. 

3.

4.

5.


Flytt modus
I flytt modus kan du flytte hele banen ved å klikke hvor som helst i bildet og flytte banen med musen. Dersom banen består av flere uavhengige linjer (dvs. med egne start- og sluttpunkter) kan du klikke og dra på linjen du ønsker å flytte, for å flytte denne linjen uavhengig av de andre linjene i banen. Tastatur-snarveien til flytt modus er Alt-tasten dersom du befinner deg i rediger- eller design modus.

Dersom du haker av i valget for «Mangekant» opprettes bezier-punktene uten justeringshendler (5). Det er da ikke mulig å endre formen på linjen i design modus ved å klikke og dra i selve linjen, og justeringshendlene vil heller ikke komme til syne i rediger modus. Dette er en nyttig funksjon når du vil opprette baner som skal ha rette linjer, slik at du unngår å endre formen på linjene ved en feiltakelse.

«Strek opp bane»-knappen i verktøysalternativer-menyen gjør banen til en tegnet linje. I vinduet «Strøkbane» som åpnes når du klikker på knappen, kan du velge hvilken stil streken skal ha. Les mer i avsnittet om bildevinduets Rediger-meny -> Strek opp bane... om hvordan du velger en strøkstil.

Bane.


Samme bane etter at «Strek opp bane»-funksjonen er brukt på den aktive banen.Når du tegner en bane blir den automatisk lagret i «Baner»-flipparket i «Lag, Kanaler, Baner, Angre | Pensler, Mønstre, Graderinger»-dokken. En liten miniatyr-tegning av banen vises foran navnet til banen, i listen over baner. Dersom du vil opprette en ny bane i et eget lag, kan du enten klikke på «Ny bane...»-knappen nede til venstre i «Baner»-flipparket, eller skifte til et annet verktøy i verktøykassen og tilbake til baner-verktøyet igjen.

Du kan når som helst redigere en tidligere opprettet bane ved å åpne «Baner»-flipparket, og klikke frem øye-symbolet foran miniatyr-visningen av banen for å gjøre den synlig i bildevinduet. Deretter velger du baner-verktøyet i verktøykassen, og klikker på banen i bildevinduet for å gjøre bezier-punktene synlige slik at du kan endre på banen.

En bane er egentlig en bezier-kurve tegnet opp ved hjelp av kontroll-punkter. Kurvens bøyning kan justeres i hvert kontroll-punkt, slik som beskrevet ovenfor. Bezier er en matematisk formel (derav navnet).Velg former fra bildet
6.Dette verktøyet kalles også ofte for “saks”-verktøyet. Det fungerer mye likt baner-verktøyet, ved at det opprettes bezier-kontrollpunkter langs en bane når du klikker med musen. Men “saks”-verktøyet legger kontroll punktene der hvor kontrasten mellom farge områder er størst. Dette verktøyet kan spare deg for mye arbeid, dersom du har et bilde med mange sterke kontraster, som er lette å skille fra hverandre (7), men dersom du skal lage utvalg i et bilde med mange detaljer og mindre skarpe kontraster, er det bedre å bruke baner verktøyet.
7.Her er den hvite hunden markert ved hjelp av “saks”-verktøyet. Du kan tydelig se at markeringslinjen følger formen på hunden nokså nøyaktig der kontrasten mellom hundens lyse pels og den mørke bakgrunnen er tydelig, selv om avstanden mellom bezierpunktene ofte er stor. Men der hvor kontrasten ikke er så tydelig (de røde punktene), i området ved hundens matskål, får “saks”-verktøyet problemer med å skille mellom de riktige kontrastene. I slike områder i bildet, bør du ha kortere avstand mellom kontrollpunktene slik at det blir lettere for “saks”-verktøyet å finne det rette kontrast området.

“Saks”-verktøyet har ulike modus, og mulighet for å velge antilaliasering og fjærkanter på samme måte som de andre verktøyene for å lage utvalg med. Saks-verktøyet er først og fremst et verktøy for å lage markeringer med, og banen som tegnes opp lagres ikke. Du avslutter banen ved å legge det siste punktet oppå startpunktet. Banen gjøres da automatisk om til en sammenhengende bane uten start- og sluttpunkt.
Du kan flytte på kontroll punktene i banen (på samme måte som du gjorde med kontroll punktene i en bane opprettet vha. bane-verktøyet) ved å klikke og dra i punktene med musepekeren. Musepekeren får et lite pilkors ved siden av seg når den føres over et punkt for å indikere at punktet kan flyttes. Nye punkter kan også legges til i banen ved å klikke på linjen mellom punktene. Når musepekeren føres over linjen får den et lite pluss-symbol ved siden av seg for å indikere at et nytt punkt kan legges til. Den sammenhengende banen gjøres om til et aktivt utvalg ved å klikke inne i banen.

Vær oppmerksom på at når du har gjort banen om til et utvalg på denne måten så er det ikke mulig å angre denne operasjonen, fordi banen du tegnet opp med saks-verktøyet slettes når du gjør den om til en markering! Banen slettes også permanent dersom du skifter til et annet verktøy. Når du flytter på et kontroll punkt vil linjen fra punktet som flyttes til punktene på hver side fremstilles som en rett strek, og du får ikke se den reelle formen på linjen før du slipper opp musetasten.
Dersom valget for «Vis interaktiv grense» er haket av, vil linjen mellom punktene vise den reelle formen som banen får, mens du flytter punktet.